1. Usługi księgowe

- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
- prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
- prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
- prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
- sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
- kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
- przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
- rachunki przepływów pieniężnych
- budżety
- przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
- doradztwo w zakresie ustanowienia Polityki Rachunkowości
- doradztwo w zakresie ustanowienia Systemu Obiegu Dokumentów
- sprawozdawczość PFRON

2. Kadry i płace

- sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników.
- przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego.
- sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
- prowadzenie akt osobowych
- przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych
- obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych
- rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS
- przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego
- dokonywanie stosownych przelewów w imieniu Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia
- sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników.
- sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa.
- sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych.
- pomoc w trakcie audytów
- kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy
- sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy
- reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego

3. Inne usługi

- pomoc przy rejestracja działalności
- wyprowadzanie zaległości
- monitoring płatności

Wycena usługi

Aby wycenić usługę obsługi księgowej Państwa firmy wystarczy wypełnić formularz który znajduje się na naszej stronie.